Isl醡 / Sv靦y (Souvislosti 3𣮳8)


BRATR M. ELI翃 O.C.S.O. / 嶪VOT A SMRT K谽S岮N NA BL蚙K蒑 V軨HOD

 

1. 赩OD

Na歟 mal St鴈dn Evropa je jen zd醤liv pli mal na to, aby jej z醞my p鴈kro鑙ly 鑤y鴌c醫ou rovnob鞛ku sm靣em na jih. Pry jsou sice ty doby, kdy na歩 p鴈dkov mezi Hustope鑕mi a Mikulovem zd鞖en prchali p鴈d hroziv齧i z醔lesky korouhv ve tvaru p鵯m靤韈e, ale ten 鑑sov i m韘tn odstup nem鶠e sm齮 pouto, kter n醩 vz醞emn v釣e; n釟 k鴈st z n醩 na v靕y u鑙nil spolubratry t靋h, kdo dnes v zem韈h isl醡u z醦as o p鴈瀒t. Jejich kritickou situaci chceme nast韓it na pklad jednoho trapistick閔o kl釟tera v Al烅rsku a n醩iln smrti jeho obyvatel, od kter n醩 d靗 jedin rok.

 

2. TRAPISTICK KL翃TER NOTRE-DAME DE L扐TLAS

2.1 Te Deum laudamus

Et vidi in medio throni

Agnum stantem tamquam occisum

Ap 5,6

Pravda, lid dnes nemaj pli 鑑sto tato slova v 鷖tech, a u v鵥ec ne u ple瀒tosti vyhlazen nevinn齝h 瀒vot. Jen瀍 ud醠ost, kterou si zde chceme p鴌pomenout, je jakoby nasycena slovy Evangelia 刪oc est preceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos; maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam quis ponat pro amicis suis (Jan 15, 1213). Bude 鴈 o mu鑕dn韈韈h, lidech dne歯韍o bl醶niv閔o sv靦a, se stejn齧i nedostatky, vrtochy a slabostmi jako my, kte byli schopni z鵶tat v靣ni sv閙u k鴗u, sv閙u mni歴k閙u povol醤, sami sob. V靣nost je plodem v韗y, je n醡 byla d醤a, jej韒 vn靔氻m vyj醖鴈n韒, vyj醖鴈n韒 on tajemn Ptomnosti v n醩 v歟ch. Proto tak budou n醩leduj韈 dky pojedn醰at tak trochu o ka瀌閙 z n醩, kter Kristus u鑙nil sv齧i a vytrhl tak sv靦u v Janov slova smyslu.

A tomu bylo v minulosti jakkoli, k鴈s漚n by m靗 v閟t boj jen s醡 se sebou, ne s 刵ev禅韈韒i nebo s pohany, pokud nechce Dobrou zv靤t nadobro zneuct韙 a s醡 sob proti鴈鑙t. Sub specie aeternitatis je n醩il sp醕han na jednotliv齝h osob醕h pro k鴈s漚ny mnohem v靦氻 trag閐i ne jak齥oli geografick 匉stup z 鷝em, kter齝h C韗kev tak pracn dos醜la. Evangelizace ch醦an jako zapichov醤 prapork na map gener醠n韍o 歵醔u je v氻m mo瀗齧, jen ne hl醩醤韒 Bo烅ho slova. Na druhou stranu v歛k ustupovat bez h醞en nejz醟ladn靔氻ch pr醰 c韗kve by bylo rovn鞛 nenapl騩v醤韒 jej韍o posl醤. T靘i nejudatn靔氻mi voj醟y Kristov齧i (abychom u瀒li slovn韐u Otc) nejsou ti, kte cht靔 slou瀒t Evangeliu n醩il韒. Opravdov齧i Kristov齧i voj醟y jsou 則i druz頁, 別xercitus martyrum candidatus, 刡靗ostn vojsko mu鑕dn韐鶕 z hymnu Te Deum.

 

2.2. Fakta

Mni歩 瀒j韈 mezi lidem mohou b齮 po pr醰u zabiti.

Prohl釟en em韗a GIA z 18.4.1996

V noci z 26. na 27. b鴈zna 1996, kolem p鵯 druh r醤o, nedlouho p鴈dt韒, ne se trapist pravideln odeb韗aj k Bo烅m chv醠醡, vtrhla do prostor kl釟tera Notre-Dame de l扐tlas nedaleko m靤ta Medea v Al烅rsku skupina asi dvaceti ozbrojenc, 炨daj韈 od 鑜ena komunity, bratra Luk釟e, l閗a鴖kou pomoc. Brat鴌 pli p鴈kvapeni nebyli v posledn韈h dob醕h se st醰alo, 瀍 k nim byli p鴌n釟eni zran靚 鑙 nemocn z nedalek閔o t醔ora povstalc. Tentokr醫 si v歛k vy炨dali pod pohr鶠kou smrti, 瀍 bratr Luk釟 mus odjet s nimi. P鴈vor kl釟tera, otec Kristi醤, s odvozem dvaaosmdes醫ilet閔o bratra Luk釟e nesouhlasil. N醩ledn bylo zajato a odvle鑕no do hor v歟ch sedm mnich ptomn齝h v kl釟te鴈. Nezbylo po nich nic ne kukula (svrchn b韑 pl釟 se spl齰av齧i ruk醰y, obl閗an mnichy p鴌 bohoslu瀊醕h) bratra Michala, kter vypadla z odj頌d靔韈韍o d烅pu. 趎osci v歛k zapomn靗i na dva z brat, kte pro nedostatek m韘ta p鴈sp醰ali v pstavku vedle kl釟tera. Ti se probudili a hlukem odj頌d靔韈韈h aut.

Policie a arm醖a byly zmobilizov醤y, sv nemal prost鴈dky dalo do pohybu i francouzsk ministerstvo zahrani桧, nebo v歩chni unesen byli francouzsk n醨odnosti. Ve鴈jnost Al烅rska i Francie 瀒la po n靕olik dn pouze touto ud醠ost. 趎osci, toti 鑜enov GIA (Groupe islamique aim jedna z ozbrojen齝h fundamentalistick齝h skupin), brzy prost鴈dnictv韒 jak閟i marock radiostanice kontaktovali francouzskou ambas醖u. 庒dn podrobnosti o prob韍aj韈韒 jedn醤 v歛k oznamov醤y nebyly, nebo diskr閠nost byla podm韓kou ppadn閔o 鷖p靋hu. Jasn je jen tolik, 瀍 mni歩 m靗i b齮 vym靚靚i za jist po鑕t isl醡sk齝h terorist (mj. pachatel pumov齝h 鷗ok v pa瀞k閙 metru) v靭n靚齝h ve Francii. 刄鑙nili jsme v歟, co bylo v na歩ch sil醕h, nechal se sly歟t francouzsk ministr zahrani桧.

V pozdvi瀍n byly rovn鞛 kl釟tery na歟ho 蒯du. Mnoz z n醩 se s komunitou 瀒j韈 v Al烅rsku dlouho znali, 鑑sto jsme p鴈s r鵽n prost鴈dn韐y dost醰ali zpr醰y a pozdravy a hlavn 炨dosti o modlitbu za n a za al烅rsk k鴈s漚ny. Byli jsme a dosud jsme jednou rodinou, spojenou stejn齧 zp鵶obem 瀒vota i t韒, co je jeho plodem onou nevysti瀒telnou podobou lidsk existence, je se naz齰 mni歴tv韒.

Konec v歟m na歩m nad靔韒 u鑙nilo nov komunik GIA z 鷗ern韍o r醤a 21. kv靦na: 凞ne 18. 4. 1996 () jsme 鴈kli: Pokud osvobod韙e Abdelhaka Layadu a dal氻, my osvobod韒e mnichy. Pokud odm韙nete, podzneme je. 30. 4. jsme vyslali jednoho z醩tupce na francouzskou ambas醖u () s kazetou, kter dokazovala, 瀍 mni歩 jsou st醠e na瀒vu, a s poselstv韒, up鴈s騯j韈韒 zp鵶ob vyjedn醰醤, pokud cht靔 Francouzi zajatce 瀒v. Nejdve projevili jakousi dobrou v鵯i k vyjedn醰醤 (), n靕olik dn pot se v歛k francouzsk prezident a ministerstvo zahrani鑞韈h v靋 nechali sly歟t, 瀍 s GIA nebudou vyjedn醰at. P鴈ru歩li tak prob韍aj韈 jedn醤, a proto jsme, v靣ni sv閙u slibu, podzli sedmi mnich鵰 hrdla. () Chv醠a Bohu () Stalo se tak dnes r醤o.

Komunik bylo vyti歵靚o v den韐u Al Hajat, ve kter閙 em韗 GIA u v p鴈dchoz韒 komunik pop鴈l tzv. aman, tj. ochranu, kterou trapist鵰 ud靗il jeho p鴈dch鵧ce. K鴈s漚n歵 mni歩 podle em韗a nem靗i pr醰o na ochranu, nebo 刵eust醠e apelovali na muslimy, aby p鴌jali k鴈s漚nstv, neust醠e na sebe upozor騩vali sv齧i slogany a symboly a slavnostn oslavovali sv sv醫ky. () Mni歩, kte 瀒j mezi (isl醡sk齧) lidem a odv醖靔 jej ze stezky Bo烅, mohou b齮 pr醰em zavra瀌靚i. () Je t鴈ba na n aplikovat tot闉, co na v歟chny nev禅韈, kdy se stanou v醠e鑞齧i zajatci zab韙 je nebo vym靚it za muslimsk zajatce.

Gener醠n opat 蒯du cisterci醟 psn observance Dom Bernardo se 27. 5. 1996 obr醫il k cel閙u du s listem: 剮ivot a smrt na歩ch brat z Atlasu je sv靌ectv韒, na kter bychom nem靗i zapomenout. Nedopust韒e, aby diplomacie, politika a pzemn pohled na tyto ud醠osti zbavily na歟 mu鑕dn韐y hlasu a uml鑕ly echo jejich v齥鴌ku l醩ky a v韗y. Od mu鑕dnictv duchovn韍o boje a po mu鑕dnictv prolit krve je to tent秊 v齥鴌k, vyz齰aj韈 k odpu歵靚 a k l醩ce k neptel鵰. 巌vot je siln靔氻 ne smrt a posledn slovo m l醩ka.

Je歵 jsme se ani nesta鑙li probudit z 歰ku, kdy k鴈s漚ny v Al烅ru zburcoval dal氻 atent醫 tentokr醫 na al烅rsk閔o arcibiskupa monsignora de Claverie, siln閔o i moudr閔o paste a ptele atlask komunity.

Poz鵶tal brat鴌 a Dom Bernardo m靗i mo瀗ost p鴈vz韙 ostatky zavra瀌靚齝h, nalezen nedaleko medejsk閔o smeti歵. Dom Bernardo tuto ud醠ost popsal v list 蒯du ze dne 7. 6. 1996: 凷m禅ujeme k pavilonu pr醰n medic韓y. Rozhodli jsme se, 瀍 pouze gener醠n konzul, kter m sepsat ofici醠n akt o 鷐rt, l閗a ambas醖y, Dom Armand a j se zastn韒e identifikace. Ve velk閙 s醠e bylo rozestav靚o sedm rakv, prost齝h a diskr閠n韈h, na ka瀌 z nich 鑕rven r鶠e. P鴈d t韒, co je n醡 d醤o uzt, 鑜ov靕 jen t鞛ko nepomysl na P鴈dch鵧ce Je烅歰va, svat閔o Jana K鴗itele.

Tomu, kdo by nepochopil na smeti歵i byly nalezeny jen uznut hlavy mnich. Bez zlat齝h mis.

 

3. AL幫RSK KONTEXT

Pokud by se mi n靕dy p鴌hodilo a mohlo by to b齮 hned dnes 瀍 se stanu ob靦 terorismu, kter, zd se, nyn zahrnuje v歟chny cizince 瀒j韈 v Al烅rsku, byl bych r醖, kdyby m spole鑕nstv, m C韗kev, m rodina si vzpomn靗i, 瀍 m鵭 瀒vot byl D罭 Bohu a t閠o zemi.

Duchovn z醰鞚 bratra Kristi醤a, 1.1. 1994

Jak ji bylo 鴈鑕no no鑞 p鴈pad bratry a tak pli nep鴈kvapil. Byli na n靔 politick齧 d靚韒 v Al烅rsku p鴌praveni u dlouho.

Al烅rsko je jednou z posledn韈h zem severn Afriky, kter se zprostila koloniza鑞 ptomnosti jin閔o st醫u, Francie. Od konce druh sv靦ov v醠ky, ve vln osamostat騩v醤 mnoha st醫 t鴈t韍o sv靦a, doch醶elo k 鑑st齧 st鴈t鵰 mezi obyvatelstvem arabsk閔o p鵹odu a muslimsk閔o vyzn醤 a 刱oloniz醫ory. Pro mnoh z b韑齝h obyvatel severn Afriky je p鴌tom ozna鑕n 刱oloniz醫or neppadn, v瀌y jim byla rodnou zem 鑑sto po n靕olik generac. Mezi Araby rostla nen醰ist vi v歟mu francouzsk閙u mimo jin i vi katolictv , rozohn靚 hloupost a neobratnost tamn韈h z醩tupc francouzsk moci. K tomu p鴌dejme vzr鵶t vlivu stoupenc isl醡sk閔o fundamentalismu a tud頌 snahu zav閟t d鵶ledn isl醡skou spole鑞ost a vyv醶at se tak z neblah齝h d鵶ledk, zp鵶oben齝h vlivem z醦adn civilizace. Z dve tak bohat閔o a v歶dyptomn閔o k鴈s漚nstv zb齰aj v Al烅rsku ji jen pr醶dn baziliky a asi tis韈ovka v禅韈韈h, v歩chni ciz韍o st醫n韍o ob鑑nstv. Nicm閚 v se o existenci jist閔o po鑤u nov pok鴗靚齝h konvertit arabsk n醨odnosti. Ti jsou v歛k nuceni svou v韗u skr齰at, 鑑sto i p鴈d vlastn rodinou.

Tak jako jin st醫y s muslimskou v靦歩nou, i Al烅rsko se pokusilo adaptovat 剒醦adn頁 model spole鑞osti. A jako jinde (v Turecku, S齬ii, Egypt, Libanonu aj.) tento pokus v韈em閚 ztroskotal na ned鵶lednosti prov醖靚 a jen je歵 v韈e otev鴈l cestu fundamentalist鵰.

V lednu 1992 al烅rsk vl醖a zru歩la volebn v齭ledky, proto瀍 ve volb醕h zv韙靭ila fundamentalistick Isl醡sk fronta sp醩y (FIS). FIS vstoupila do ilegality a zformovala ozbrojen skupiny, cvi鑕n v Afgh醤ist醤u, 蛂醤u nebo S鷇醤u. Ty za鑑ly podnikat v齪ady na policisty i na v齴namn osobnosti v靌y a kultury. V jnu 1993 byli vzati jako rukojm t鴌 zam靤tnanci francouzsk閔o konzul醫u a p鴌 propou歵靚 museli p鴈dat p韘emnou v齴vu v歟m cizinc鵰, 瀒j韈韒 v Al烅rsku, a se do jednoho m靤韈e vyst靐uj. N靕ter ambas醖y (N靘ecko, Belgie, Velk Brit醤ie) se podle toho za鴌zuj, Francie v歛k nechce na ptomnost v Al烅rsku rezignovat.

17. listopadu 1993 byl p鴈vor kl釟tera v Notre-Dame de l扐tlas bratr Kristi醤 pozv醤 do adu v醠韍o (prefekta), kde mu byla nab韉nuta policejn ochrana. P鴈vor ji odm韙l, souhlasil v歛k s t韒, 瀍 bude nad醠e kl釟ter na noc zav韗at.

Po vypr歟n jednom靤龛n lh鵷y za鑑ly skute鑞 vra瀌y cizinc. Mezi jin齧i bylo 14. 12. pod鴈z醤o 鑤rn醕t Chorvat, pracovn韐 na jednom hydraulick閙 projektu, kte b齰ali p鴈dt韒 na V醤oce a na Velikonoce hosty kl釟tera. A na samotn V醤oce tohoto roku n靕olik ozbrojenc vyhro瀘valo samotn閙u kl釟teru. 26. prosince se proto komunita po hlasov醤 rozhodla pro 刴韗n 鴈歟n頁, tj. pro postupn vyklizen kl釟tera s t韒, 瀍 jist z醟ladn ptomnost bude zachov醤a dv靘a 鑙 t鴈mi bratry, kte se budou stdat.

Situace se nicm閚 po 鑑se uklidnila natolik, 瀍 d鵹ody k setrv醤 p鴈vl醖ly. Tak jako v歩chni mni歩, byli i brat鴌 v Notre-Dame de l扐tlas p鴌pout醤i k m韘tu, kter si zvolili jako domov, nejen sliby (mni歩 podle Benediktovy 鴈hole slibuj 剆tabilitas loci, trval pobyt v jednom kl釟te鴈), ale i srdcem. Pro se vzd醰at tohoto m韘ta i t靋h, kte se stali jejich pteli a sousedy? Ze strachu? Z opatrnosti? Mnoz k鴈s漚n, 瀒j韈 v podobn齝h podm韓k醕h mezi muslimy, mo瀗ost k vyst靐ov醤 ani nemaj a mni歩 je nehodlali opou歵靦.

 

4. K谽S岮N A ISL罬

4.1. Statut ochrany tzv. d鵶tojenstv

Jak m韘to ponech醰 Kor醤 u鑕dn韐鵰 Kristov齧 mezi pravov靣n齧i uct韛a鑙 All醜ov齧i? Jak zn醡o, Prorok byl hned od po栳tku ve styku s k鴈s漚ny n靕olika denominac (odtud jist nep鴈snosti v jeho pohledu na k鴈s漚nskou nauku, zejm閚a stopy primitivn韍o dok閠ismu podle Kor醤u nebyl uk鴌瀘v醤 Je烅, n齜r kdosi jin, snad 奿mon z Kyr閚y), s 巌dy i s pslu歯韐y pohansk齝h n醔o瀍nstv, 瀒j韈韈h na Arabsk閙 poloostrov. V prvn f醶i v齰oje, p鴈d t韒, ne jeho proroctv nabylo 歩rok閔o ohlasu, byla koncepce sou瀒t dosti tolerantn. M韘ty se o 刲idech Knihy mluv uctiv, neb jsou jedin, kdo se p鴈d Prorokem hl醩ili k Jedin閙u.

萢sem v歛k Prorok pochopil, 瀍 t韒to pstupem sv nauce nov adepty nez韘k 瀍 jinov靣ci, p鴈sto瀍 z鵶t醰aj monoteisty, se All醜ovu proroku br醤 a z鵶t醰aj vi jeho slovu nepstupn. V n醩ledn閙 obdob bitev s obyvateli Mekky se proroctv proti 刲idem Knihy p鴌ost鴌lo. T韒, 瀍 odm韙aj Mohamedovo proroctv, se mus pr醰em ocitnout v podru桧 prav齝h v禅韈韈h coby jejich slu瀍bn韈i (刾oko鴈n頁 saghirun, 鑙 刾on頌en頁 asfalun) a eventu醠n konvertit k isl醡u. Jsou chr醤靚i jako瀟o 刣himmi, 則i, kdo plat da z hlavy za ochranu 鑙 strp靚 muslim. Tento statut jim umo烌uje vykon醰at z醟ladn 鷎ony jejich n醔o瀍nstv, ale 鑙n z nich podru瀗 鑜eny spole鑞osti s nad靔, 瀍 se obr醫. Nejde tedy o toleranci k 刯in閙u, ale o p殍i o potenci醠n konvertity.

Z t閠o doby se datuje i nauka o 剈mma (= matka, dokonce i d靗oha), isl醡sk閙 spole鑕nstv n醔o瀍nsk閙 i politick閙, je se st醰 hybnou p醟ou v pozd靔氻m rozr鵶t醤 isl醡sk komunity a tmelem v n醩ledn齝h boj韈h o upevn靚 dobyt齝h 鷝em. N醩il vi 刵espravedliv齧 (zalimun) a 刵ev靌om齧 (dallun) je pov龤eno na legitimn, ba nutn a sakr醠n prost鴈dek k roz氻鴈n jedin閔o prav閔o u鑕n (Kor醤 2, 190193; 9, 29). Sv靦 se rozd靗il na dva t醔ory na 栳st, kter je podman靚a a n醠e烅 ji All醜ovi, Dar el-Isl醡, Zem isl醡u, a 栳st, kterou je je歵 nutno dob齮 Dar el-Hab, 趜em v醠ky.

Tato nauka je st醠e v platnosti. N靕te francouz歵 biskupov (sic!) velkoryse pronajali m韘tn韒 isl醡sk齧 komunit醡 prostory, n醠e瀍j韈 katolick C韗kvi, proto瀍 byly pr醰 nevyu瀒ty a proto瀍 bylo t鴈ba vypomoci na歩m bratm jin齝h n醔o瀍nstv. Jak v歛k bylo jejich p鴈kvapen, kdy po vypr歟n pron醞mu, pot, co byla za naftov kapit醠 vystav靚a n醖hern modlitebna, isl醡sk komunita odm韙la prostory vr醫it proto瀍 ji neodvratn pat k Dar el-Isl醡 a nen tedy mo瀗o, aby Zem All醜ova byla navr醕ena d瀉ur鵰.

 

4.2. D瀒h醖

B鵫 Kor醤u je pouze Majest醫em, nikdy Emmanuel, B鵫 s n醡i.

Isl醡 nen n醔o瀍nstv韒 vykoupen.

Jan Pavel II., P鴈kro鑙t pr醜 nad靔e

Tak jako v歟chny posv醫n texty, i Kor醤 m鶠e b齮 vykl醖醤 r鵽n. U proto je existence Autority zcela nezbytn. Ot醶ka d瀒h醖u, 刾osv醫n v醠ky, pat mezi body, na kter se v minulosti i dnes nahl頌elo a nahl頌 r鵽n.

Nejm韗umilovn靔氻m vysv靦len韒 je n醶or, kter nazv靘e 剆piritu醠n韒. Ten se op韗 o jist ver Sunny (souhrnu nejstar氻ch koment狲 ke Kor醤u), ve kter閙 se prav, 瀍 po 刴al閙 d瀒h醖u, v醠ce, je t鴈ba za桧t s 剉elk齧 d瀒h醖em, bojem duchovn韒. D瀒h醖 se t韒 povy歶je na poklidn 鷖il v dom閚 ekonomick閔o a kulturn韍o v齰oje i v dom閚 asketick mor醠ky a mystick閔o hled醤, boj proti zl鵰 spole鑞osti i ne鴈stem lidsk bytosti. K tomuto 剆piritu醠n韒u proudu pat p鴈dstavitel intelektu醠n elity isl醡u, 瀒j韈 v靦歩nou v Evrop univerzitn profeso鴌, l閗a鴌, diplomat. Tito 刼sv韈en頁 muslimov se pohybuj vlastn na hranici Dar el-Isl醡, pln vyu烅vaj vymo瀍nost z醦adn civilizace. D瀒h醖 veden opravdu zbran靘i vykl醖aj jen jako ppad jak閟i 剆pravedliv v醠ky obrann, kdy u v歟chny ostatn prost鴈dky isl醡sk expanze selhaly.

Tradi鑞 v齥lad setrv醰 u d瀒h醖u coby v醠ky ofenzivn. N靕dy b齰 dokonce 鴄zen mezi 刾il眸e isl醡u, vedle vyzn醤 v韗y, modlitby, p鵶tu a pout. D瀒h醖 se nem zastavit p鴈d ni桧m a do okam瀒ku, kdy bude z povrchu zemsk閔o smetena posledn citadela nev韗y. Um韗aj韈e pro All醜a nejsou v禅韈 vrahy, ale mu鑕dn韐y (歛h韉) K 9, 112: 凚鵫 skoupil od v禅韈韈h jejich majetek a jejich osoby proto, aby je obda鴌l r醞em coby odm靚ou; budou bojovat na stezce Bo烅, budou zab韏et a budou zabiti.

D瀒h醖em se nemysl v瀌y masov p鴈pady jako v Notre-Dame de l扐tlas ani genocidy toho typu, jak byl u瀒t proti Arm閚鵰 roku 1915. Po ruce jsou i diskr閠n靔氻 metody, jako 鷑osy jednotlivc, zvl釟t osob nepohodln齝h, kter na sebe upozornily nekonformn韒 sm龤len韒 nebo jen vlivem. O jejich konci se nikdo nikdy nedozv. Policie zapo鑞e sice (v靦歩nou) vy歟t鴒v醤, ale brzy je i kon桧. Ka瀌齧 rokem se takto 剒tr醕ej頁 stovky osob.

Sou栳st d瀒h醖u b齰 ale i spole鑕nsk a ekonomick n醫lak na jinov靣ce, p鴈dev氻m k鴈s漚ny, aby p鴈stoupili k isl醡u. Jde tedy o 鷗ok ne na 瀒vot pozemsk, n齜r na 瀒vot v扈n a to je pro k鴈s漚na sub specie aeternitatis mnohem v釣n靔氻.

Abychom byli konkr閠n: Ve歬er d鵯e瀒t posty jsou vyhrazeny muslim鵰 (v齤imky jsou opravdov齧i v齤imkami); n靕ter zam靤tn醤 jsou k鴈s漚n鵰 pmo zapov靭ena (podle Kor醤u k鴈s漚n nikdy nesm b齮 nadzen齧 muslima); k鴈s漚n nesm靔 vstupovat do arm醖y, ale plat 刵醜radou zvl釟tn da; k鴈s漚n nemaj mo瀗ost formov醤 kn鞛sk閔o dorostu, tak瀍 jim zb齰 jedin pokou歟t se pos韑at kandid醫y kn鞛stv do 歬ol v Evrop 鑙 Americe; k鴈s漚n se nesm靔 瀍nit s muslimkami, ale k鴈s漚nka se mus v man瀍lstv s muslimem sv v韗y zci; v ur鑙t齝h 鑑sech a m韘tech nesm靔 b齮 vykon醰醤y k鴈s漚nsk ob鴄dy a v Sa鷇sk Ar醔ii je slou瀍n m歟 v鵥ec zak醶醤o.

Jedna z nejnov靔氻ch publikac k tomuto t閙atu nese n醶ev 巌vot a smrt k鴈s漚n v Orientu (Jean-Pierre Valogues: Vie et Mort des chr閠iens d扥rient, Fayard 1994). A skute鑞: K鴈s漚nstv v zem韈h isl醡u je na vym鴈n.

Kdy se 刲iber醠ov閾 pokusili v n靕ter齝h zem韈h prosadit laicitu st醫opr醰n韍o zzen, sta鑙lo nam韙nout, 瀍 v靦歩na ob鑑n je isl醡sk閔o vyzn醤 a 瀍 isl醡 tud頌 mus z鵶tat st醫n韒 n醔o瀍nstv韒. Reakc byl vznik politick齝h stran jako Muslim歵 brat鴌 v Egypt nebo nadn醨odn Isl醡sk fronta sp醩y a tak st醠e v靦氻 kontrola n醔o瀍nsk齝h hodnost狲 nad politickou sf閞ou, tak瀍 poni瀠j韈 剆tatut ochrany fakticky p鴈trv醰 dnes ji jen pro k鴈s漚ny, proto瀍 巌d se pov齮ce vyst靐ovali do Izraele nebo do USA.

Ka瀌odenn n醫lak formou poni瀘v醤 p鴌n釟 ka瀌齧 rokem mnoho 刼br醕en頁 na isl醡 a mnoho vyst靐ov醤 k鴈s漚n do USA, Kanady 鑙 Austr醠ie, kde dnes existuj komunity prakticky v歟ch staroorient醠n韈h k鴈s漚nsk齝h c韗kv (kopt, jakobit, chaldejc aj.). Emigruj zvl釟t mlad k鴈s漚n, jim se nechce 烅t v pon頌en, tak瀍 po鑕t k鴈s漚n st醠e kles a sou鑑sn roste jejich v靕ov pr鵰靣.

Pokud se sv靦ov m韓靚 n靕dy ozve a dovol醰 se lidsk齝h pr醰 t靋hto k鴈s漚n, je to h醶en hrachu na ze, nebo v靦歩na isl醡sk齝h st醫 mezin醨odn konvence neuzn醰 s t韒, 瀍 nejsou inspirov醤y Kor醤em, n齜r k鴈s漚nstv韒 v 鑕m maj ostatn pravdu.

Stalo se ji t閙禅 zvykem, 瀍 v瀌y, kdy dojde k n靔ak閙u 刪eroick閙u projevu d瀒h醖u, jako je napklad zavra瀌靚 mnich, stoupenci 剆piritu醠n韍o proudu projevuj sv鵭 nesouhlas a protest hlavn ov歟m tehdy, 瀒j-li mimo zem Dar el-Isl醡. O jejich dobr v鵯i nepochybujeme. Druh strana ov歟m na ony 刪eroick閾 鑙ny reaguje potleskem a naopak sv 剆piritu醠n頁 bratry ve v眸e obvi騯je z vla瀗osti, odpadlictv a zrady svat v靋i. Kter je tedy skute鑞 isl醡?

 

5. Z醰靣

Mimo to v歟chno na歟 laborato鴈 nejsou cel齧 sv靦em

J. Bacot

 

5.1. Je sou瀒t mo瀗?

Na z醟lad p鴈dchoz韈h stran bychom m靗i ci jasn Ne. Chyb k tomu p鴈dpoklady tak z醟ladn, jako je uzn醤 pr醰a na svobodu n醔o瀍nsk閔o vyzn醤 do v歟ch d鵶ledk, a tedy rovnopr醰nosti, nikoliv poni瀠j韈 刼chrany k鴈s漚n a tak dostate鑞 nez醰islost sv靦sk閔o zzen na n醔o瀍nsk閙 (quae sunt Caesaris, Caesari). Av歛k, jak prav motto tohoto odd韑u, v歟 m鶠e b齮 je歵 jinak. V瀌y tato ag髇ie k鴈s漚n v Orientu trv ji t鴌n醕t stolet!

N靕te sociologov, historici 鑙 religionist 鑑sto vystupuj proti podobn popla歟n齧 v齥鴌k鵰, jako je n釟, t韒, 瀍 se k鴈s漚n ve st鴈dov靕u chovali k jinov靣c鵰 podobn. N靕te katol韈i, ba i vysoc duchovn, si vyp靤tovali jak齭i komplex viny za skutky sp醕han kdysi ve jm閚u P醤. Kdosi kdesi ad vocem ekumenismus pravil 凞nes mo瀗 u jen katol韈i nejsou hrdi na svou C韗kev. Budi, ale neupadn靘e do druh閔o z extr閙. Nesu飉e pojet a podky, kter kdy byly uplat騩v醤y, podle na歩ch sou鑑sn齝h m禅韙ek. V dob, kdy v Evrop do歭o k uplatn靚 tzv. sakr醠n韍o k鴈s漚nstva (term韓 Jacquesa Maritaina, u瀒t k pops醤 vztahu mezi duchovn韒 a sv靦sk齧 v historii k鴈s漚nsk Evropy: 刢hr閠ient sacrale je spole鑞ost, jej頌 鑜enov jsou v靦歩nou katol韈i a d se z醟ony inspirovan齧i Evangeliem) a i to jen de facto, ne de iure -, 炨dn z ostatn韈h kultur t doby nedos醜la takov vymo瀍nosti, jako je nedotknutelnost lidsk v鵯e v ot醶ce tak z醟ladn, jakou je n醔o瀍nsk vyzn醤. V isl醡u tomu tak nebylo ani tehdy, ani nyn.

Co se te k鴌炨ck齝h v醠ek prvn hnut vze歭o z kruh c韗kevn韈h, pr醰em se ob醰aj韈韈h zni鑕n Bo烅ho hrobu, pron醩ledov醤 m韘tn韈h k鴈s漚n a ohro瀘v醤 poutn韐. Motivy politick ov歟m, pravda, z醜y p鴈vl醖ly. Poznamenejme jen, 瀍 poka瀌, kdy se fran歵 k鴌炨ci byli schopni nadchnout pro svatou v靋, 鑕kala je ho鴎 por釣ka 鑙 Pyrrhovo v韙靭stv kde瀟o kdy n靕do z p醤 h醞il sv politick z醞my, podpl醕el, vyu烅val rozpor mezi muslimsk齧i potent醫y, m靗y jeho zbran 鑑sto p鴈vahu a zisk byl trval.

 

5.2. Nepokojn d韛enka Nad靔e

Quid habes, quod non accepisti?

1 Kor 4,76

 

Nunc gaudeo in passionibus pro vobis et adimpleo ea, quae dessunt passionum

Christi, in carne mea pro corpore eius, quod est ecclesia

Kol 1,24

Ka瀌 ze starobyl齝h c韗kv v Orientu se samoz鴈jm sna烅 h醞it sv vlastn z醞my, co boj k鴈s漚n o p鴈瀒t je歵 v韈e komplikuje. A p鴈ce jsou tito slab a 鑑sto nesn釟enliv k鴈s漚n tv狲 v tv狲 hrozb jejich vymizen schopni dr瀍t a vydr瀍t. Pom醜 jim s韑a kulturn韈h a rodinn齝h zvyk a tradic. Dlouh齧i v靕y takov v齞r瀍 nav韈 nabyli jakoby 歟st閔o smyslu. (Tento 歟st smysl ov歟m na歩m zavra瀌靚齧 bratm, katolick齧 Francouz鵰, chyb靗 proto se nechali tak snadno chytit do pasti.) Tento talent a obez鴈tnost se zde d靌 z醨ove s k鴈s漚nsk齧i tradicemi. K p鴈瀒t napom醜 i to, 瀍 v靦歩na k鴈s漚n v Orientu (s v齤imkou Kopt v Egypt) je stejn arabsk n醨odnosti jako jejich muslim歵 soused; spol閔醤 na jejich blahosklonnost se v歛k k鴈s漚n鵰 i mnohokr醫 vymstilo.

To v歟 by ov歟m nesta鑙lo. P鴈瀒t orient醠n韈h k鴈s漚n, fyzick i duchovn, z醠e烅 p鴈dev氻m ostatn韒 na jejich ka瀌odenn v靣nosti C韗kvi, je je po Vzk歟n a Nanebevstoupen Kristovou ptomnost v 鑑se a prostoru mezi n醡i a v n醩. Jedin Duch Bo烅 je schopen vyv閟t sv v靣n z bezv齝hodn齝h situac a takovou situace k鴈s漚n v Dar el-Isl醡 je.

Pklad na歩ch spolubrat by n醩 mohl p鴌m靦 napklad k tomu, abych p鴈hodnotili na歟 stesky nad zpohan歵靚韒 k鴈s漚nsk Evropy, i na歩ch 鑕sko-鑕sk齝h souvislost. M靗 by n醩 p鴌v閟t k on teolog醠n ctnosti, kterou Charles P間uy naz齰 mali鑛ou d韛enkou, rozpustilou a nepokojnou k Nad靔i.

 

5.3. L閛n Bloy: T韒 jedin齧 ne歵靤t韒 by bylo neb齮 mezi svat齧i

Mohlo by se zd醫, 瀍 n醩 n醩iln smrt na歩ch sedmi brat p鴌vedla pli daleko. Jejich mu鑕dnictv je pro n醩 v歛k t韒 nejjasn靔氻m zn醶orn靚韒 Tajemstv C韗kve. Lidem, kte byli jako my, bylo d醤o n醩ledovat Krista p鴈s jejich nesm韗nou slabost lidskou a po z鴈knut se toho z醟ladn韍o, co z n醩 鑙n 瀒v tvory touhy po trv醤 jejich existence. A do konce jako by nev靌靗i, po 鑕m p鴈sn tou烅, a do okam瀒ku, kdy Kristus s醡 otev鴈l jejich zraky, aby spat鴌li p鴈dm靦 sv touhy u ne in speculo et aenigmate, ale takov, jak jest. Takov, jak v nich byl od okam瀒ku, kdy se s n韒 setkali poprv a to se stalo tehdy, kdy k nim p鴌歟l, aby prost鴈dnictv韒 jednoho skromn閔o gesta, vykonan閔o jist齧 kn靭em, na jist閙 m韘t, v jistou hodinu, p鴌歟l sm齮 jejich hchy.

BRATR M. ELI翃 O.C.S.O. se narodil v roce 1973 a jako devaten醕tilet vstoupil do kl釟tera na okraji Burgundska. Je zde doposud.

 

Domovsk str醤ka