Isl醡 / Sv靦y (Souvislosti 3𣮳8)


Lubo Krop徼ek / Isl醡 o鑙ma k鴈s漚nsk teologie

Isl醡 jako jedin z velk齝h sv靦ov齝h n醔o瀍nstv vznikl a po k鴈s漚nstv. Do sv閔o v靣ou鑞閔o j醖ra si vlo瀒l absolutn n醨ok na vlastnictv kone鑞 podoby Bo烅ho zjeven, kter sice uzn醰, ale z醨ove p鴈kon醰 star氻 zjeven u鑕n, zvl釟t biblick monoteismus. V muslimsk閙 pohledu si tak 瀒dovstv a k鴈s漚nstv zasluhuj ocen靚 nejsp須e ji jen v historick perspektiv jako d鵯e瀒t v靦ve d靔in proroctv a postupn se roz歩鴘j韈韍o a prohlubuj韈韍o zjevov醤 Bo烅 v鵯e, kter dos醜lo vrcholu 刾e鑕ti prorok鶕 Muhammadem. B靐em necel閔o stolet vyznava鑙 t閠o nov v韗y mocensky ovl醖li rozs醜l 鷝em Bl韟k閔o v齝hodu, v鑕tn Palestiny, kde kdysi 瀒l a u鑙l Je烅, a dal氻ch m韘t, kde se utv狲ela nejstar氻 c韗kevn spole鑕nstv a kde p鵶obili v齴namn c韗kevn otcov. N靕de v Palestin, S齬ii, Mezopot醡ii a Egypt se k鴈s漚nstv pod novou vl醖ou uchovalo jako n醔o瀍nstv zbytkov齝h men歩n. Jinde, zvl釟t v severn Africe, uvolnilo prostor isl醡u prakticky beze zbytku.

K鴈s漚n 鑕lili nenad醠e v齴v s prom靚livou m韗ou 鷖p靋hu v obou rovin醕h konfrontace: vojensky i teologicky. Vojensk a politick str醤ka 鑤rn醕ti stalet k鴈s漚nsko-isl醡sk齝h vztah je vcelku dob鴈 dokument醨n dolo瀍na, prob醖醤a a vyl龛ena kompetentn韒i historiky. T閙a je nicm閚 poci漮v醤o jako st醠e z醰a瀗 a zpracov醰醤o z nov齝h, aktualiza鑞韈h hledisek. Letos na ja鴈 vydal napklad Peter Partner v Lond齨 velkou monografii o svat齝h v醠k醕h mezi k鴈s漚nstv韒 a isl醡em, v n頌 prozkoum醰, jak se slovn韐 a militantn zp鵶ob my歭en d瀒h醖u a kruci醫 do歩roka prosazovaly mimo p鵹odn n醔o瀍nsk kontext a v jak齝h podob醕h se s obnovenou vitalitou uplat騯j dodnes. V na歩ch 鷙ah醕h z鵶tane toto t閙a stranou. P鴌pomeneme si jen obecn poznatek, 瀍 v dob醕h v醠e鑞齝h st鴈t napklad za k瀘v齝h ta瀍n, za 歱an靗sk reconquisty a za tureck閔o postupu na Balk醤 se vyost鴒valy tak k鴈s漚nsko-isl醡sk polemiky. Souvislost nebyla ov歟m nikdy slep pmo鑑r. Ani v obdob韈h zes韑en齝h konfrontac nebyly v齤imkou projevy oboustrann閔o respektu a pokra鑟vala obchodn a kulturn v齧靚a. Z obou stran postoj k druh閙u nezdka odr釣el z醩tupn i jin vlastn z醞my. V takov閙 duchu byl za n醔o瀍nsk齝h v醠ek v Evrop v reforma鑞韒 i protireforma鑞韒 t醔o鴈 protivn韐 鑑stov醤 ur釣liv齧 p鴌rovn醰醤韒 k mohamed醤鵰, nebo se naopak objevovaly pl醤y a iniciativy spojenectv s muslimy proti k鴈s漚nsk齧 soupem. Obdobn z druh stany: napklad persk 氠h vys韑al poselstva do Prahy k Rudolfovu dvoru ve snaze spojit se proti spole鑞閙u osmansk閙u nepteli. Pozd靔i lze blahovoln postoj k isl醡u u osv韈enc ch醦at jak v kontextu uvoln靚閔o nap靦 po zvratu v醠ek s Turky, po桧naje v韙靭stv韒 u V韉n 1683, tak i jako snahu popuzovat c韗kev. Podobn dne歯 protiz醦adn a protik鴈s漚nsk r閠orika n靕ter齝h islamistick齝h proud m眸 v prv 鴄d proti sekul醨n韒 re瀒m鵰 vlastn韈h zem.

Na歟 鷙ahy se budou pohybovat p鴈v釣n v rovin k鴈s漚nsk teologick reflexe. Isl醡 z tohoto zorn閔o 鷋lu byl a z鵶t醰 sv韟eln齧 probl閙em. O t靋hto nesn醶韈h sv靌桧 v齬azn posuny, kter z鴈teln rozpozn醡e ve v齰oji k鴈s漚nsk閔o pohledu na isl醡. Obecnou typologii tu navrhli napklad H. Zirker (1989). G. Rizzardi (1992) a H. Bettschneider (1993). Historicky nejstar氻 je n醶or, 瀍 isl醡 je k鴈s漚nskou herez. Ve vrcholn閙 st鴈dov靕u p鴈vl醖lo m韓靚, 瀍 jde o samostatn, pobloudil n醔o瀍nstv. V nov dob n靕te filosofov a bohoslovci, vcelku sp須e ojedin靗e, usuzovali, 瀍 isl醡 m鶠e p鴈dstavovat jakousi p鴈db鞛nou ppravu ke k鴈s漚nstv. Kone鑞 dnes, v druh polovin 20. stolet, k鴈s漚nsk c韗kve ve sv v靦歩n p鴌zn醰aj muslim鵰 m韘to v univerz醠n ekonomii sp醩y.

Tyto pohledy nelze p鴈s jejich zna鑞ou vz醞emnou odli歯ost psn od sebe odd靗it jednozna鑞齧i hrani鑞韒i 鑑rami, zvl釟t 鑑sov齧i. V歟chny se ple瀒tostn, by t鴈bas v n醶naku, objevuj dodnes. Nikoli nezbytn v z醦alu polemiky nebo dialogu, ale i jako 鷙aha rozv醖靔韈 n靕ter nov zji歵靚 nebo hypot閦y o kl龛ov v齴namn閙 obdob vzniku isl醡u. Jestli瀍 p鴈d sto lety ud醰al v evropsk v靌 t髇 n醶or E. Renana, 瀍 isl醡 na rozd韑 od star氻ch n醔o瀍nsk齝h soustav vznikal v pln閙 sv靦le historie, dnes ji toto sebev靌om p鴈sv靌鑕n o sv齝h znalostech nesd韑韒e. Muhammad鵹 瀒votopis je sice p鴈dkl醖醤 a s neuv禅iteln齧i podrobnostmi, ale prameny, o n鞛 se op韗, nem鶠eme pj韒at nekriticky. N靕ter 鷇aje ov歟m vypl齰aj bezprost鴈dn z Kor醤u. Av歛k Muhammad鵹 soustavn 瀒votopis S韗a byl naps醤 a Ibn Ish醧em v韈e ne sto let po Prorokov smrti a pozd靔i je歵 upravov醤. Velmi mnoho 鷇aj nab韟ej jednotliv, sv靌ecky dokl醖an zpr醰y o Muhammadov齝h 鑙nech nebo v齬oc韈h. 仨k se jim had韘y a ji od st鴈dov靕u nen tajemstv韒, 瀍 je mezi nimi mnoho apokryf. Byly toti velmi 鑑sto elov podvrhov醤y, proto瀍 tvo po Kor醤u dal氻 sm靣odatn z醟lad pro normy isl醡sk閔o pr醰a. N靕ter pochyby, nejasnosti a rozd韑nosti v齥lad historick齝h okolnost ran閔o isl醡u se p鴌rozen prom韙aj i do rozbor teologick齝h.

Neklid a rozpaky vyvol醰aj nov醫orsk hypot閦y, s nimi vystoupilo n靕olik sou鑑sn齝h orientalist. J. Wansbrough (1977) rozpracoval n醶or, 瀍 text Kor醤u nebyl ustaven a kanonizov醤 za chal韋y Usm醤a, tedy brzy po Muhammadov smrti, jak u桧 muslimov i v靦歩nov proud z醦adn v靌y, ale tepve v d鵶ledku procesu, kter trval a 200 let. Wansbroughovi oxford歵 炨ci P. Croneov a M. Cook prostudovali tehdej氻 vn靔氻 hebrejsk, 鴈ck, syrsk a arm閚sk prameny se zm韓kami o nov閙 arabsk閙 n醔o瀍nstv a dosp靗i k n醶oru, 瀍 isl醡 se konstituoval jako sv閎ytn n醔o瀍nsk syst閙 a po dobyt Palestiny. V N靘ecku vyd醰 od r. 1974 鑕tn fundovan monografie G. L黮ing v nich se sna烅 dok醶at, 瀍 Muhammad zast醰al 瀒dok鴈s漚nsk koncepce a 瀍 v n靕ter齝h pas釣韈h Kor醤u lze rozpoznat n靕dej氻 k鴈s漚nsk strofick hymny! P鴈s v歟chnu d鵰yslnost snesen齝h argument v靦歩na odborn韐 tyto nov醫orsk pstupy zaznaemen醰 se zna鑞ou skeps. V k鴈s漚nsk齝h teologick齝h reflex韈h se objevuj jen okrajov; tematika 瀒dok鴈s漚n (ebionit) v Ar醔ii bude nicm閚 zasluhovat dal氻 badatelsk 鷖il.

 

ISL罬 JAKO CHRISTOLOGICK, ANTITRINIT罵N HEREZE

Tento n醶or, k n靘u se k鴈s漚n歵 bohoslovci p鴌klonili nejdve, pokl醖al isl醡 za dal氻 鑜醤ek v 鴄d bludn齝h christologick齝h u鑕n, s nimi se v prvn韈h k鴈s漚nsk齝h stolet韈h postupn vypod醰ali c韗kevn otcov a prvn ekumenick koncily. V tomto smyslu vykl醖al isl醡 nap. v 8. stolet sv. Jan Dama歴k, kter se s n韒 mohl dob鴈 sezn醡it za 瀒vota p鴌 umajjovsk閙 dvo鴈. Isl醡 z tohoto pohledu p鴌pom韓al n靕dej氻 ari醤stv, kter rovn鞛 Je烅歰vi up韗alo bo瀞kou podstatu a odm韙alo Trojici, a zd醠 se tak navazovat na doketistick a gnostick doktr韓y zpochyb騯j韈 uk鴌瀘v醤. Argumenta鑞 linii tohoto r醶u uchov醰aly nad醠e konfronta鑞 vyhrocovan spisy jako z醰a瀗ou sou栳st pkr kritiky isl醡u. Je歵 na konci 16. stolet ozna鑥je n釟 V醕lav Budovec sv鵭 Antialkor醤 v polemick閙 rozhorlen za 刴ocn a nep鴈mo瀒teln d鵹ody toho, 瀍 Alkor醤 tureck z 镝bla po歟l, a to p鵹odem ari醤 a v靌om齧 proti Duchu svat閙u rouh醤韒.

Je nepochybn, 瀍 kor醤sk v齬oky o proroku 蛃ovi, tj. Je烅歰vi, a o jeho panensk matce Marii, jako i dal氻 ohlasy Evangelia vyslovuj n靕ter my歭enky p鴈vzat z novoz醟onn韈h apokryf a z u鑕n v齝hodok鴈s漚nsk齝h heterodoxn韈h sekt. Nov靔氻 b醖醤 klade d鵵az na rozhoduj韈 vliv, kter p鴌 formulaci isl醡sk v靣ouky a z醟lad pr醰a m靗o nejsp須e 瀒dok鴈s漚nstv. Je pravd靝odobn, 瀍 po鑕tn 瀒dok鴈s漚n, o nich se zmi騯j ran k鴈s漚n歵 auto鴌, odch醶eli z Palestiny, kde se jejich stopy od 4. stolet ztr醕ej, do Ar醔ie. Tam vznikaj韈 isl醡 nav醶al do ur鑙t m韗y na jejich u鑕n a zp鵶ob 瀒vota. Tato domn靚ka vede k n醶oru, 瀍 isl醡 tkv sv齧i ko鴈ny v semitsk verzi k鴈s漚nstv, odli歯 od verze helenizovan, kterou p鵶oben韒 sv. Pavla, c韗kevn韈h otc a koncil p鴌jal ostatn sv靦 jako pravov靣nou. Tento pohled dnes zast醰 na p鵧 k鴈s漚nsk teologie zvl釟t Hans K黱g. Zaznamen醰aj jej i dal氻 auto鴌, napklad v齴namn p鴈dstavitel katolick kontextu醠n teologie H. Waldenfels. Net鴈ba dod醰at, 瀍 p鴌tom ji nepracuj s n醠epkou hereze.

 

ISL罬 JAKO CIZ N罛O嶦NSTV

Hojn vz醞emn kontakty nejr鵽n靔氻ho r醶u p鴈sv靌鑙ly brzy k鴈s漚nsk sv靦, 瀍 muslimov sami se k n靘u nepo桧taj a 瀍 isl醡 p鴈s mno瀞tv shodn齝h prvk ve v眸e i v mor醠n韒 u鑕n se od k鴈s漚nstv li氻 natolik, 瀍 k n靘u nem鶠e b齮 v 炨dn podob p鴌鴄zov醤. V tomto nov閙 pohledu za鑑l b齮 isl醡 odsuzov醤 jako odli歯, bytostn chybn n醔o瀍nstv.

Ve vz醞emn齝h polemik醕h obou monoteism se z醨ove prosadila z鴈teln asymetrie v hodnocen P韘ma druh strany. Muslimov uzn醰aj bo瀞k p鵹od T髍y (arabsky tawr醫) i Evangelia (ind烅l), av歛k obvi騯j 瀒dy a k鴈s漚ny, 瀍 sv 剒jeven Knihy pokazili: 瀒d zvl釟t t韒, 瀍 si Bo烅 univerz醠n zv靤t sobecky p鴌vlastnili jen pro sv 鷝k etnick spole鑕nstv, a k鴈s漚n t韒, 瀍 za鑑li Je烅歟 uct韛at jako Bo烅ho Syna. Naproti tomu k鴈s漚n odm韙li Kor醤 tedy knihu, kterou muslimov pokl醖aj za autentick a v扈n (tj. nestvo鴈n) Bo烅 slovo v鵥ec uznat, a ji jako text zjeven, nebo i jen inspirovan.

Z tohoto my歭enkov閔o z醟ladu vyr鵶t zcela logicky mo瀗ost rozd靗it ty, kdo nevyzn醰aj pravou v韗u, do dvou skupin, jak 鑙n Tom釟 Akvinsk v Sum proti pohan鵰. Na jedn stran to jsou 瀒d a k鴈s漚n歵 bluda鴌, s nimi lze polemizovat prost鴈dnictv韒 P韘ma, na druh pak 刴ohamed醤i a pohan, kte se nehl醩 ani ke Star閙u, ani k Nov閙u z醟onu. A Tom釟 uzav韗: 凱roto nen jin cesty (tj. v polemik醕h) ne s醜nout zp靦 k p鴌rozen閙u rozumu, s n韒 jsou v歩chni nuceni souhlasit, av歛k kter ve vztahu k Bo烅m v靋em nedosta鑥je. Z醨ove p鴌pou歵, 瀍 chybn n醶ory t靋hto lid nezn醡e tak dob鴈, abychom je mohli vyvr醫it p醖n齧i argumenty. Dodejme, 瀍 v齬ok o nedostate鑞 znalosti isl醡u platil namnoze t閙禅 a do jeho sou鑑snosti a mnohdy plat i dnes.

Nep鴈dpojat, v靌eck studium Kor醤u a isl醡sk v靣ouky na z醟lad jej韈h autoritativn韈h text a tak dialogu se sou鑑sn齧i muslimsk齧i bohoslovci, pr醰n韐y a jednotliv齧i v禅韈韒i zaznamenalo v齴namn pokrok hlavn od konce minul閔o stolet. Ve sv靦le dokonalej氻ch znalost k鴈s漚nsk c韗kve v靦歩nou postupn upravily sv hodnocen a sv鵭 pstup k muslim鵰. M醠okdo by dnes p鴌pustil klasifika鑞 model 鴄d韈 isl醡 na tou rovinu nebo do t闉e skupiny s pohanstv韒. Pou鑕n靔氻 naz韗醤 na isl醡 si nicm閚 ne v瀌y a ne v歶de osvojila tak 歩rok ve鴈jnost. Po pravd 鴈鑕no, v z醦adn韒 sv靦 st醠e p鴈烅v mnoho p鴈dsudk, zd靌靚齝h z minulosti, a neodpov靌n chov醤 r鵽n齝h extremistick齝h skupin v soudob閙 isl醡sk閙 sv靦 je d醠e 瀒v a rozdm齝h醰. Tak, jak je isl醡 poj韒醤 a zneu烅v醤 extremistick齧i a teroristick齧i skupinami, v歛k p鴈st醰 b齮 n醔o瀍nstv韒 a je sr釣en na 鷕ove politick ideologie.

Ot醶ka za鴄zen isl醡u to jest jeho kor醤sk閔o z醟ladu, histori proch醶ej韈韍o hlavn韍o proudu a kultivovan齝h podob jeho dne歯 sebereflexe z鵶t醰 ov歟m pro k鴈s漚nsk teologick my歭en nedo鴈歟na. Odpov祜 byla hled醤a v 歩rok閙 spektru sm靣, od n醶oru vy鑜e騯j韈韍o k鴈s漚nstv z kontextu ostatn韈h n醔o瀍nstv, kter jsou pouh齧 lidsk齧 kulturn韒 v齮vorem (K. Barth), a po uzn醤 paprsk pravdy v mimok鴈s漚nsk齝h n醔o瀍nstv韈h a po ocen靚, je se jim dost醰 v dokumentech Druh閔o vatik醤sk閔o koncilu. V dal氻ch 鷙ah醕h budeme sledovat tuto vstcnou linii sm靣em k otev鴈n閙u dialogu.

 

ISL罬 JAKO P赝PRAVA NA K谽S岮NSTV

Zat韒co isl醡 ze sv strany ch醦e a vykl醖 瀒dovstv a k鴈s漚nstv jako p鴈dstupn sv閔o vlastn韍o, kone鑞閔o zjeven, obr醕en perspektiva se zd na prvn pohled absurdn u z d鵹odu prost chronologie. P鴈sto se ojedin靗 pokusy v tomto sm靣u vyskytly. Sm眸liv pstupy se objevuj ji za renesance: Mikul釟 Kus醤sk doporu鑟val 桧st Kor醤, 刟bychom v n靘 objevili skryt evangelijn pravdy, a v氻mal si shod mezi muslimy a nestori醤y; Juan de Segovia ukazoval na fale歯 p鴈dstavy o isl醡u; Bibliander oce騩val roli isl醡u p鴌 氻鴈n monoteistick v韗y mezi pohany; Erasmus Rotterdamsk pokl醖al muslimy za polok鴈s漚ny a vyb韟el k um韗n靚osti v prob韍aj韈韈h v醠k醕h atd. P鴌 鷙ah醕h o shod醕h mezi ob靘a n醔o瀍nstv韒i nevystupuje do pop鴈d pohor歟n nad herezemi, ale sp須e d鵵az na to, co isl醡 spojuje s k鴈s漚nstv韒. Dal氻 cestu pak p鴌pravovaly vl韉n n醶ory osv韈enc, romantik a filosof z po栳tku 19. stolet, nap. Lessingovo p鵶obiv podobenstv o prav閙 prstenu a v眸e, Herderovo okouzlen p鴈dstavou o ctnostech pou歵, na nich isl醡 mohl stav靦 za pomoci k鴈s漚nsk齝h a 瀒dovsk齝h idej, Schleiermacherova ochota p鴌znat ur鑙tou m韗u pravdivosti i nek鴈s漚nsk齧 n醔o瀍nstv韒 nebo m韘to, kter Hegel p鴌pisuje isl醡u ve sv齝h d靔in醕h Ducha jako siln閙u d鵵azu na princip Jedinosti.

Schleiermacher鵹 sou鑑sn韐, teolog Johann Adam M鰄ler p鴌zn醰 isl醡u rovn鞛 pozitivn hodnotu, p鴌鑕m z鴈teln stav v龤e k鴈s漚nstv. Isl醡 si, podle jeho n醶oru, podrobil n醨ody, kter je歵 nebyly zral pro k鴈s漚nstv. M鰄ler p須e doslova: 凪uhammadova ustanoven stoj na m韘t Moj烅歰v齝h jako 鷙od a p鴈chod k Evangeliu. Domn韛 se dokonce, 瀍 isl醡 je k鴈s漚nstv bli灇 ne judaismus, a to i p鴈s to, 瀍 spo桧v na klamu, zat韒co 瀒dovstv m nadp鴌rozen p鵹od.

My歭enka o roli isl醡u jako pr鵳ravy ke k鴈s漚nstv se ojedin靗e vyskytovala v r鵽n齝h souvislostech a podob醕h i pozd靔i. N靕ter misie d韈 歬oly v muslimsk齝h zem韈h, v nich jim bylo zak醶醤o obracet na svou v韗u muslimsk 炨ky, ch醦aly v齯ku isl醡u jako mo瀗ost hovo鴌t nejenom o Stvo鴌teli, ale i o Kristu a budit z醞em o Evangelium.

N靕olik zaj韒av齝h pokus o teologickou reflexi sbli瀠j韈 v podobn閙 duchu ob velk n醔o瀍nstv poch醶 z pera v齝hodn韈h k鴈s漚n, kte znaj isl醡 velmi dob鴈 jako v靦歩nov n醔o瀍nstv v zem韈h, kde 瀒j. Zvl釟tn pozornost si tu zaslou烅 libanonsk abb Michel Hayek, kter a do roku 1994 p鴈dn釟el na Katolick閙 Institutu v Pa瀒. V 歟des醫齝h letech publikoval n靕olik studi, je se sna烅 za鴄dit isl醡 do k鴈s漚nsk閔o obrazu d靔in sp醩y. Vych醶 p鴌 tom z nov閔o v齥ladu textu Geneze o Abrahamovu synu Izmaelovi, jeho Arabov pokl醖aj za sv閔o praotce. Tak jako chystan ob靦ov醤 Iz醟a, praotce 巌d, p鴈dznamen醰 budouc韍o Krista, ve stejn閙 smyslu lze podle Hayeka ch醦at tak bloud韈韍o a 烅zn韈韍o Izmaela, opu歵靚閔o spolu se svou matkou Hagar v pou歵i. Isl醡 se stejn jako lid Izraele zrodil z putov醤 (arabsky: hid瀝a) pou歵 ke kone鑞閙u c韑i, j韒 m b齮 v obou ppadech Kristus. Hayek zd鵵az騯je, 瀍 n醔o瀍nsk 鑑s nen toto瀗 s prof醤n韒, a v tomto smyslu 鴄d isl醡 do d靔in zjeven a sp醩y p鴈d jejich k鴈s漚nsk dovr歟n.

 

NA CEST KE KONCILU

D鵯e瀒t proud soudob閔o k鴈s漚nsk閔o my歭en se za 瀒vota na氻, dnes ji star氻 generace obr醫il od d靌i鑞 ned鵹靣y vi isl醡u a od st鴈t s n韒 k uzn醤 a 鷆t. Spolu瀒t obou velk齝h spole鑕nstv se sna烅 kultivovat duchem ekumenismu a dialogem. K鴈s漚nsk obrat tu neznamenal vykro鑕n nezn醡齧 sm靣em, ale nav醶al na vstcn pstupy star氻 v靌y a praxe, v nich se setk醰alo v靋n orientalistick studium isl醡u s modern韒 teologick齧 my歭en韒. Pro zjednodu歟n se soust鴈d韒e na dv osobnosti, kter na t靋hto pol韈h sehr醠y mimodn v齴namnou 鷏ohu: na L. Massignona a K. Rahnera.

Louis Massignon (18831962) pro瀒l na po栳tku stolet nesd靗itelnou zku歟nost n醜l閔o probuzen dmaj韈 otcovsk katolick v韗y za pobytu v muslimsk閙 Bagd醖u, kde jako mlad arabista shled醰al a prom龤lel materi醠y o st鴈dov靕閙 s鷉韏sk閙 mu鑕dn韐u al-Hall醖瀘vi a isl醡sk mystice. O n靕olik des韙ek let pozd靔i, na sklonku 瀒vota, p鴌jal se souhlasem Svat閔o stolce kn鞛sk sv靋en byzantsk閔o ob鴄du. Cel 瀒vot zasv靦il b醖醤 o duchovn韈h pstupech, v nich se sbli瀠j k鴈s漚nstv a isl醡, a usiloval o hlub氻 vz醞emn porozum靚 obou v靣. 婍鴌l pojem 刟brahamovsk n醔o瀍nstv頁 jako spole鑞 pojmenov醤 pro judaismus, k鴈s漚nstv a isl醡. Isl醡 pak vykl醖al jako n醔o瀍nstv d靌ic Izmaela, tedy syn neprivilegovan齝h, ale p鴈sto zahrnut齝h v 歩r氻m pl醤u Bo烅ho zasl韇en. Muhammadovo u鑕n nen tedy sv関olnou arabskou adaptac biblick閔o monoteismu, jak soudil t鴈bas v齴namn orientalista star氻 generace, jezuita H. Lammens, n齜r jinou ast na Bo烅m zjeven a pl醤u sp醩y. Od Massignona vych醶 i 鑑sto citovan rozli歟n mezi t鴈mi abrahamovsk齧i n醔o瀍nstv韒i podle j醖ra, k n靘u se soust鴈飖j ve sv閙 pojet zv靤ti. Pro judaismus je j韒 nad靔e, pro k鴈s漚nstv l醩ka a pro isl醡 v韗a. Muslimsk siln v韗a p鴈dstavuje 剆chr醤ku Bo烅 transcendence, jej頌 bli灇 pozn醤 se v歛k v isl醡u mimo zvl釟tn sv靦 jeho mystiky zastavuje p鴈d prahem pochopen Bo烅 l醩ky.

Massignon ze sv閔o p鴈sv靌鑕n vyvodil i praktick d鵶ledky pro k鴈s漚nskou zbo瀗ost a humanitu. Ve t鴌c醫齝h letech zah醞il v Egypt jednak spole鑞 k鴈s漚nsk a muslimsk p鴈dn釟ky a besedy, jednak modlitby k鴈s漚nsk solidarity (arabsky naz齰an 剒醩tupn 鷎on: badal韏a) za muslimsk bratry. K鴈s漚n se p鴌 nich obracej ke Kristu jako z醩tupci a pmluvci brat, kte jej pmo nepoznali. S touto my歭enkou se dnes setk醰醡e tak v katolick齝h velkop醫e鑞韈h modlitb醕h.

V pades醫齝h letech dos醜lo ve鴈jn p鵶oben v歟mi uzn醰an閔o u鑕nce sv閔o vrcholu. Sahalo od vl醖n韈h a akademick齝h kruh a po vzd靗醰ac a soci醠n p殍i o severoafrick d靗n韐y ve Francii. S poselstv韒 鷗靋hy a povzbuzen doch醶el i za muslimsk齧i v靭ni ve francouzsk齝h v靭nic韈h. Za posledn韈h koloni醠n韈h repres a zvl釟t za al烅rsk v醠ky za nez醰islost se zasazoval za usm眸en a za pokojn 鴈歟n nejen organizov醤韒 pokojn齝h modliteb, ale i pokorn齧i p鵶ty za zastaven n醩il z obou stran.

S mnoha u歭echtil齧i podn靦y se Massignon obracel ke Svat閙u stolci, kter schv醠il jeho akce spole鑞齝h a pmluvn齝h modliteb. Jako prost鴈dn韐 p鴌 jeho prosb醕h a n醡靦ech adresovan齝h Piu XII. vystupoval nej鑑st靔i kuri醠n edn韐 Mons. G. B. Montini, pozd靔氻 pape Pavel VI. Upmn 鷖il nal閦alo 鷕odnou p鵧u v c韗kvi i v 歩r氻m k鴈s漚nsk閙 prost鴈d a vydalo plody p鴌 koncilu, jeho z醰靣u se Massignon s醡 ji nedo瀒l. Zem鴈l v roce jeho zah醞en.

Karl Rahner (190484) usiloval o otev鴈nou, odv釣nou teologii, kter se neboj sebekritiky ani nov齝h ot醶ek. Zn醡 je jeho teze, 瀍 則v狲 v tv狲 nep鴈konateln閙u filosofick閙u pluralismu, vstupujeme do 閞y pluralismu teologick閔o. Od roku 1959 spolu se sv齧i 炨ky rozpracov醰al novou teologickou osnovu vztahu k nek鴈s漚nsk齧 n醔o瀍nstv韒. V jej韒 pojet B鵫 nep鴈stal hovo鴌t k 鑜ov靕u a oslovoval jej ve v歟ch lidsk齝h spole鑕nstv韈h. Kniha Genesis potvrzuje, 瀍 po potop B鵫 uzav鴈l smlouvu s Noemem a jeho 刾otomstvem i s ka瀌齧 瀒v齧 tvorem. Tato smlouva s Noemem (o n頌 se mimochodem zmi騯je i Kor醤) p鴈dch醶 pozd靔氻, zvl釟tn smlouvu s Abrahamem a na jej韒 z醟lad i ostatn n醔o瀍nstv vznikala z鴈jm Bo烅 komunikac s lidmi, a pat jim tedy m韘to v pl醤u sp醩y. Jejich zakladatel鵰 a P韘m鵰 se dost醰alo inspirace. Jedine鑞, nejhlub氻 zjeven bylo ov歟m d醤o Abrahamovu lidu a pak prost鴈dnictv韒 Je烅歰v齧, 瀒v齧 Slovem Bo烅m, k鴈s漚n鵰. Nen to v歛k sd靗en v齦u鑞.

Rahner z醨ove soudil, 瀍 ostatn韒 n醔o瀍nstv韒 sch醶 dostate鑞 d靔inn setk醤 s k鴈s漚nstv韒. M鶠e se jim ho ov歟m dostat v dne歯韒 a p歵韒, st醠e men氻m, proto瀍 propojen靔氻m sv靦. Isl醡 z tohoto hlediska ov歟m p鴈dstavuje v齤imku, proto瀍 se s k鴈s漚nstv韒 ji setkal na sv閙 po栳tku a odm韙l troji鑞 a christologick j醖ro jeho v靣ouky. Po t閠o str醤ce se tedy odli歶je jak od vzd醠en齝h mimok鴈s漚nsk齝h v靣, tak od 瀒dovstv, kter je nepochybnou p鴈dhistori k鴈s漚nsk Nov smlouvy. Sv齧 celkov齧 pstupem rahnerovsk teologie nicm閚 p鴈dj韒 rozv釣nou a vl韉nou otev鴈nost, kterou vi nek鴈s漚nsk齧 n醔o瀍nstv韒 projevil Druh vatik醤sk koncil v deklaraci Nostra aetate.

 

DOKUMENTY DRUH蒆O VATIK罭SK蒆O KONCILU

Pokud bychom hledali autoritativn c韗kevn dokumenty hovoc o isl醡u, velmi brzy dosp靔eme k II. Vaticanu. Ze star氻 doby n醩 mohou zaujmout jen n靕ter m靚韈 se my歭enky v pape瀞k齝h listech a projevech. Napklad roku 1076 豦ho VII. psal al烅rsk閙u kn頌eti al-N醩irovi: 凞lu烅me si navz醞em milosrdnou l醩ku v韈e ne k jin齧 n醨od鵰, proto瀍 uzn醰醡e a vyzn醰醡e jedin閔o Boha, i kdy r鵽n齧i zp鵶oby厯 O n靕olik let pozd靔i Urban II. vyz齰al ke k瀘v閙u ta瀍n. V nov dob ji Pius XI. oproti star氻mu 鷝u pe鑜iv rozli歶je mezi pohanstv韒 a isl醡em a Pius XII. ozna鑥je n靕dej氻 k瀘v v齪ravy za sv醨y mezi monoteisty. Z醩adn teologick formulace p鴌n釟 v歛k teprve II. Vaticanum.

P鴌 ppravn齝h konzultac韈h a p鴌 prvn韒 zased醤 koncilu se s isl醡skou tematikou v鵥ec nepo桧talo. Nakonec byla za鴄zena na po鴄d jedn醤 na nal閔醤 mnoha konciln韈h otc, zvl釟t z v齝hodn韈h c韗kv, jako rozumn vyv釣en z醰a瀗閔o z醡靣u odsoudit antisemitismus a politov醤韍odn pau氠ln obvi騩v醤 巌d z bohovra瀌y a vyj醖鴌t duchovn spzn靚 obou biblick齝h n醔o瀍nstv. Tematika vyvolala velk z醞em ve鴈jnosti i ur鑙t nap靦 na Bl韟k閙 v齝hod. Rozhodnut韒 koncilu byl vztah k isl醡u projedn醤 a vyj醖鴈n stejn jako vztah k judaismu ve dvou dokumentech. V obou ppadech a v oboj韒 vztahu jde o ot醶ky sv靌om a n醔o瀍nsk v韗y, nikoliv o stanoviska politick.

V Konstituci o c韗kvi (Lumen gentium), p鴌jat v listopadu 1964, je isl醡 v n醰aznosti na schema encykliky Ecclesiam suam z t閔o roku a na jej 閠os uzn醤 mor醠n韈h a duchovn韈h hodnot r鵽n齝h nek鴈s漚nsk齝h n醔o瀍nstv charakterizov醤 t靘ito slovy: 凱l醤 sp醩y se v歛k vztahuje i na ty, kte uzn醰aj Stvo鴌tele, a mezi nimi p鴈dev氻m na muslimy, kte prohla歶j, 瀍 se dr烅 v韗y Abrahamovy, a klan se jako my Bohu jedin閙u, milosrdn閙u, kter bude v posledn den lidi soudit. Tato v靦a byla o 鑤vrt stolet pozd靔i za鴄zena i do nov閔o Katechismu katolick c韗kve.

Jej zn靚 bylo p鴌jato po rozs醜l rozprav. Nepro歭y n醰rhy hovoc o isl醡sk閙 pojet proroctv, ani o n醩lednictv po Abrahamovi v druh v靦vi po synu Izmaelovi. Tuto my歭enku, s n頌 jsme se ji sezn醡ili v pojet Hayekov a Massignonov, rozpracoval jako n醰rh pro koncil zn醡 dominik醤sk teolog Y. Congar, narazila v歛k na mno瀞tv n醡itek, a konsenzu bylo dosa瀍no jen co se te uveden samotn閔o Abrahama. Nen bez zaj韒avosti, 瀍 o izmaelitsk閙 monoteismu u Arab psal ji v 5. stolet (tedy je歵 p鴈d isl醡em) palestinsk k鴈s漚n z Gazy Sozomenos. My歭enka Abrahamova d靌ictv dan閔o v歟m jeho syn鵰, tedy tak izmaelitsk齧 Arab鵰, se ostatn objevuje tak v 瀒dovsk nekanonizovan knize Jubile z 2. stolet p. Kr. Op靦 se tedy vrac p鴈dstava spojen isl醡u s duchovn韒 sv靦em deuterokanonick literatury.

D鵯e瀒t齧 prvkem konstituce Lumen gentium je vyj醖鴈n, 瀍 muslimov spolu s n醡i uct韛aj jedin閔o Boha. Konciln dogmatick dokument se tu z鴈teln distancuje od roz氻鴈n p鴈dsude鑞 p鴈dstavy, 瀍 by All醜 byl jin齧 bohem, ne je n釟. Teologick u鑕n obou n醔o瀍nstv jsou jist rozd韑n. Av歛k sama ot醶ka, zda vyzn醰醡e t閔o Boha, ot醶ka, kterou vyslovuj n靕dy muslimov a mnohem 鑑st靔i k鴈s漚n, nen polo瀍na spr醰n. Robert Caspar z du B韑齝h otc vysv靦luje konciln stanovisko s d鵵azem na re醠nou hodnotu v韗y: 刅 t m眸e, jak je v韗a v Boha upmn, u k鴈s漚na i u muslima, dosp韛 k Bohu, kter je jedin, i kdy se cesty z栳sti odli歶j.

奿r氻 formulaci k鴈s漚nsk閔o vztahu k isl醡u p鴌nesla Deklarace o pom靣u c韗kve k nek鴈s漚nsk齧 n醔o瀍nstv韒 (Nostra aetate), vyhl釟en v posledn韒 roce koncilu. Po vysloven obecn閔o principu, 瀍 v歟, co je v n醔o瀍nstv韈h pravdiv a dobr, poch醶 od Boha, Deklarace v靚uje pozornost isl醡u pe鑜iv v釣en齧i slovy, vyjad鴘j韈韒i 鷆tu a snahu po vz醞emn閙 porozum靚 a sou鑙nnosti. Konciln dokumenty jsou dnes ji k dispozici i u n醩, z醞emci o isl醡 jist tyto dva v齴namn odstavce znaj. V muslimsk齝h zem韈h b齰aj vyv鞖eny v katolick齝h kostel韈h (kter najdeme mimo Sa鷇skou Ar醔ii v歶de) jako obecn z醟lad pro dobr sou瀒t v禅韈韈h obou nejv靦氻ch sv靦ov齝h n醔o瀍nstv.

P鴌 pozd靔氻ch v齥ladech konciln韈h stanovisek se p鴌rozen projevily rozd韑y v rozlo瀍n d鵵az. Isl醡 nebyl v齭lovn za鴄zen mezi n醔o瀍nstv biblick, ale byl pln ocen靚 jeho monoteistick z醟lad. Zd se, 瀍 tak z鵶t醰 otev鴈n prostor pro dal氻 teologick b醖醤 a dialog. Skute鑞ost, 瀍 byl ve struktu鴈 dokumentu postaven na m韘to pomysln閔o st鴈du mezi r鵽n齧i nek鴈s漚nsk齧i asijsk齧i a africk齧i n醔o瀍nstv韒i a pm齧i d靌ici biblick zv靤ti, vede n靕ter teology k ot醶ce, zda isl醡u nep鴌pad zprost鴈dkuj韈 鷏oha v Bo烅m pl醤u 鑙 ekonomii sp醩y.

Rozhodn konciln obrat k dialogu nabyl tak institu鑞韍o vyj醖鴈n. Roku 1964 byl ve Vatik醤u zzen Sekretari醫 pro nek鴈s漚ny se zvl釟tn sekc pro muslimy a s 鷎olem rozv韏et vz醞emnou informovanost, odstra騩vat p鴈dsudky a podporovat toleranci. Sekce vydala je歵 koncem 歟des醫齝h let pru鑛u Orientace k dialogu mezi k鴈s漚ny a muslimy, kter byla pozd靔i aktualizov醤a. Sekretari醫 s醡 byl r. 1989 p鴈jmenov醤 c韑en靔i na Pontifik醠n radu pro dialog mezi n醔o瀍nstv韒i. V zem韈h, jich se tato tematika bezprost鴈dn dot齥, navazuj na tuto radu n醨odn sekretari醫y p鴌 biskupsk齝h konferenc韈h. V sousedn韒 Rakousku rozv韏 velmi aktivn dialog s muslimy Kontaktstelle f黵 Weltreligionen, jej頌 aktivist udr瀠j ptelsk styky s muslimsk齧i, p鴈v釣n tureck齧i gastarbeitry ve v歟ch spolkov齝h zem韈h. Studiem isl醡u a jeho sou鑑sn齝h my歭enkov齝h proud se zab齰 n靕olik c韗kevn韈h instituc. 趕鴈dn m韘to mezi nimi zauj韒 Pontifik醠n institut arabistiky a islamistiky v 仨m, kter od roku 1975 vyd醰 v齴namnou revui Islamochristiana. V institutu p鴈dn釟ej i muslim歵 odborn韈i. Slu氻 se dodat, 瀍 obdobn z醞em o fundovan studium monitorov醤 k鴈s漚nstv projevuj i v齴namn studijn centra muslimsk閔o sv靦a; od lo騭k閔o roku p鵶ob dokonale modern vybaven st鴈disko tohoto zam禅en i v 韗醤sk閙 Qommu.

 

DIALOG: VYHL虳KY A NESN罿E

Na鑢tnut n醶ory sd韑 i v靦歩na teolog protestantsk齝h a v齝hodn韈h c韗kv. Sv靦ov rada c韗kv za鑑la organizovat r鵽n diskusn setk醤 s muslimy ji od pades醫齝h let. Postupn p鴈rostla v jeden ze z醰a瀗齝h proud isl醡sko-k鴈s漚nsk齝h kolokvi, p鴌 nich se jako inici醫o鴌 stdav uplat騯j katolick, protestantsk nebo muslimsk subjekty, n靕dy tak v齝hodn k鴈s漚n.

V teologick rovin z鵶t醰 sv韟eln齧 bodem pro k鴈s漚nskou vstcnost hovor o uzn醤, nebo odm韙nut Muhammada jako proroka. Konciln dokumenty se do bezprost鴈dn韈h 鷙ah o t閠o ot醶ce nepou歵靔, av歛k muslim歵 partne鴌 v dialogu ji hou瀍vnat nastoluj. Profesor Katolick閔o institutu v Pa瀒 Claude Geffr na setk醤 v Tunisu r. 1979 vylo瀒l, 瀍 k鴈s漚n samoz鴈jm nemohou p鴌j韒at Muhammada podle muslimsk p鴈dstavy jako 刾e鑕 prorok鶕. Pro n醩 je Je烅 jako Bo烅 Syn sv靦od靔nou jedine鑞ou ud醠ost ptomnosti Boha mezi lidmi. S醡 osobn, ani by t韒 zavazoval ostatn k鴈s漚ny, Geffr ch醦e Muhammada jako jednoho ze sv靌k Boha na氻 v韗y a isl醡 jako osobitou sou栳st d靔in sp醩y, kter za桧naj Abrahamem a dovr氻 se s koncem lidstva. A dod醰: 処sl醡 mi profeticky p鴌pom韓 p鵹odn vyzn醤 v韗y Izraele: v jednoho Boha v禅iti bude! Kor醤 m vyz齰 znovu si pro桧tat biblickou zv靤t, doch醶ej韈 dovr歟n v Je烅歩 Kristu, s d鵵azem na absolutn jedin閔o Boha a s v齭trahou p鴈d ka瀌齧 hchem modloslu瀍bnictv.

N靕olik k鴈s漚nsk齝h autor p鴌rovn醰 Muhammada ke staroz醟onn韒 prorok鵰; 鑙n tak napklad v齴namn orientalista, skotsk pastor W. Montgomery Watt. Anglik醤sk biskup Kenneth Cragg, ozna鑟van n靕dy za evangelick prot靔歟k k Massignonovi, vyz齰 k鴈s漚ny, aby upmn uznali, 瀍 Muhammad je prorok, a p鴌tom si hluboce uv靌omili, o v韈 pro n醩 znamen Je烅. V n靕ter齝h nejvstcn靔氻ch formulac韈h, kter se objevuj v pracovn韈h skupin醕h k鴈s漚nsko-isl醡sk閔o v齴kumu, se Kor醤u dost醰 uzn醤 jako Bo烅mu slovu, kter je autentick a z醨ove odli歯 od Bo烅ho Slova, j韒 je Kristus. Autenticita se p鴌tom ji neposuzuje podle m韗y shody s na氻 zv靤t, ale podle rozpoznateln齝h znak ryzosti p鵹odu a obsahu poselstv a podle ovoce vydan閔o sv靦u. Jak vysv靦luje R. Caspar, odli歯ost se tu nerozum靔 nov prvky Kor醤u oproti Bibli, ale jinak polo瀍n d鵵az p鴌 vn韒醤 nekone鑞閔o Bo烅ho tajemstv. Zat韒co Kor醤 zd鵵az騯je Bo烅 jedinost a naprostou transcendenci, evangelia hovo sv靌ecky o tom, jak tato Transcendence svou l醩kou vstoupila do sv靦a.

Co se te prvn 栳sti isl醡sk閔o vyzn醤 v韗y (歛h醖y, 刅yzn醰醡, 瀍 nen boha krom Boha厯), k鴈s漚n歵 partne鴌 v dialogu p鴌pou歵靔, 瀍 bude prosp鞖n obnovit na k鴈s漚nsk stran v靌eck teologick studium monoteismu. Nahl閐nut do klasick閔o dogmatick閔o trakt醫u De Deo uno uk釣e, 瀍 isl醡sk a k鴈s漚nsk teologie na t閠o p鵧 nalezne mnoho spole鑞閔o.

Z鴈telnou aporii v歛k p鴈dstavuje rozhodn muslimsk odm韙醤 Trojice a vt靗en druh Bo烅 osoby. Isl醡 u桧, 瀍 se Je烅 narodil z panensk matky, ale nevid v tom d鵮az jeho bo瀞tv, n齜r jen znamen v歟mohoucnosti Bo烅 a jeho stvo鴌telsk閔o slova. V tomto smyslu muslimov rozum靔 i epitetu Bo烅 slovo (kalimatu 扡l醜), kter d醰 Je烅歩 Kor醤, a podobn vykl醖aj tak v齬az Mesi釟 (al-Mas韍), u烅van v med韓sk齝h s鷕醕h, jen jako pouh 鑕stn titul proroka 蛃y, tj. Je烅歟.

Hans K黱g se v zan韈en閙 dialogu sna烅 k鴈s漚nsk pojet muslim鵰 zpstupnit nov齧 prom龤len韒 christologick閔o vyzn醤 a v齥ladem Trojice opro歵靚齧 od hel閚sk齝h filosofick齝h pojm. [Podrobn靔氻 v齥lad p鴌nese 鑕sk p鴈klad K黱govy pr醕e, kter chyst na r. 1998 nakladatelstv Vy歟hrad.] K鴈s漚n歵 kritikov tu ukazuj na jednostrannost a elovost K黱gov齝h konstrukc a zd鵵az騯j nezbytnost p鴈sn閔o ur鑕n vlastn韍o stanoviska jako p鴈dpokladu ryz韍o k鴈s漚nsko-isl醡sk閔o dialogu.

Na druh stran lze jist souhlasit s K黱gov齧 鷖il韒 o dialog sv靦ov齝h n醔o瀍nstv zam禅en k vytvo鴈n sv靦ov閔o 閠osu. Lze tak souhlasit s jeho tez, 瀍 optim醠n v靣nost vlastn v眸e a maxim醠n otev鴈nost vi v眸e jin se nevylu鑥j. Kone鑞齧 c韑em nen samoz鴈jm jednotn n醔o瀍nstv, ale prav m韗 mezi n醔o瀍nstv韒i. K鴈s漚nsk nad靔i odpov韉 tak K黱g鵹 optimistick nesouhlas s tez harvardsk閔o politologa S. Huntingtona o nadch醶ej韈韒 st鴈tu civilizac, zalo瀍n na p鴈sv靌鑕n, 瀍 n醔o瀍nstv maj sv鵭 potenci醠 m韗u.

Posavadn v齭ledky k鴈s漚nsko-isl醡sk閔o dialogu zat韒 nemohou uspokojit. Na obou stran醕h p鴈trv醰aj p鴈dsudky a odm韙醤, podez韗avost, nedostate鑞 v靌omosti a dezinterpretace a tak strach z druh閔o. U n醩 odpor proti projekt鵰 me歩t v Teplic韈h a Brn o瀒vil i n靕ter atavistick p鴈dstavy, kter hlavn proud k鴈s漚nstv dialogick齧 pstupem a prohlubenou v靣nost identit sv閔o poselstv ji p鴈konal. V dne歯韒 neptelsk閙 zobrazov醤 isl醡u jako by znovu prosv韙aly star, p鴈malovan rozvrhy a leckdy i nevyda鴈n karikatury z d醰n, nekvalifikovan tvorby. Na druh stran ov歟m nelze nevid靦 re醠n nebezpe桧, kter p鴈dstavuj men歩nov, ale hlu鑞 proudy militantn韍o isl醡u, kter svou nesn釟enlivou ideologizac vlastn韍o n醔o瀍nstv po歬ozuj 鷖il zprost鴈dkovat nemuslim鵰 vl韉n obraz isl醡u otev鴈n閔o sv靦u a orientovan閔o na dialog. Nejv靦氻 hrozbu p鴈dstavuj skupiny sahaj韈 k n醩il. T靘 v歟m Jan Pavel II. v韈ekr醫 adresoval slova, 瀍 刵ikdo se nem鶠e pova瀘vat za v禅韈韍o ve velk閔o a milosrdn閔o Boha, kdy v jeho jm閚u vra瀌 sv閔o bratra. P鴈dstavitel autentick閔o isl醡u tento n醶or sd韑ej.

K鴈s漚n a muslimov 瀒j ve spole鑞閙, zmen歶j韈韒 se sv靦. Zastupuj ve velk m眸e spole鑞 hodnoty a maj p鴈d sebou tak spole鑞ou budoucnost. Ob n醔o瀍nstv d醰aj smysl 瀒votu stamilion lid a hl醩 se k mravn韒 hodnot醡, m韗u a svobod. Jejich vyznava鑙 se mohou v otev鴈n閙 dialogu rozpozn醰at jako brat ve v眸e v jedin閔o Boha a v k鴈s漚nsk閙 slova smyslu tak jako bli瀗. Stav靦 je ve jm閚u v韗y proti sob by bylo z鴈jm齧 protimluvem.

 

CITOVAN A DOPORU菶N NOV蘆娡 LITERATURA:

Arnaldez, R.: Trois messagers pour un seul Dieu. Paris, 2. vyd. 1991

Bettschneider, H.: Christentum und Islam: Aporien und Perspektiven. Bulletin der Europ鋓schen Gesellschaft f黵 katholische Theologie, T黚ingen, Heft 2, 1993, s. 181199

Borrmans, M.: Orientations pour un dialogue entre chr閠iens et musulmans. Paris, Cerf, 1981

Borrmans, M.: J閟us et les musulmans d抋ujourd抙ui. Paris, Descl閑, 1996

Caspar, R.: Pour un regard chr閠ien sur l抜slam. Paris, Centurion,1990

Concilium, Internationale Zeitschrift f黵 Theologie. Heft 3, Juni 1994

Crone, P. and Cook, M.: Hagarism. The Making of the Islamic World. Cambridge, 1977

Hourani, A.: Islam in European Thought. Cambridge, 1991

K黱g, H. und van Ess, J.: Christentum und Weltreligionen: Islam. M黱chen, 1984 a 1994

K黱g, H.: Sv靦ov 閠os projekt. Zl韓, 1992

L黮ing, G.: 躡er den Urkoran. 2. vyd., Erlangen, 1993

Partner, P.: God of Battles. Holy Wars of Christianity and Islam. London, HarperCollins, 1997

Rizzardi, G.: La sfida dell抜slam. Milano, 1992

V鯿king, H.: K鴈s漚n a muslimov maj spole鑞ou budnoucnost. Teologick texty, 1990, . 2, s. 523

Waldenfels, H.: Sv靦ov n醔o瀍nstv jako odpov靌i na ot醶ky po smyslu 瀒vota a sv靦a. Praha, 1992

Wansbrough, J.: Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation. Oxford, 1977

Watt, W. M.: Islamic Fundamentalism and Modenity. London, 1988

Zirker, H.: Christentum und Islam. D黶seldorf, 1989

Doc. PhDr. Lubo Krop徼ek, Csc. je orientalista, vyu鑥je na Filozofick fakult Univerzity Karlovy. Je autorem 鑕tn齝h publikac, krom jin閔o knih Duchovn cesty isl醡u (Vy歟hrad 1993) a Isl醡sk fundamentalismus (Vy歟hrad 1996).

Domovsk str醤ka